§1 [Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Ewa Rzepka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HEROBOX Ewa Rzepka” z siedzibą pod adresem: 34-124 Barwałd Dolny, ul. Wiejska 28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: PL5512417579, REGON: 527509780, kontakt: biuro@herobox.pl,
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://herobox.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 5. Produkt – Boxy prezentowe prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Box prezentowy–ozdobne pudełko prezentowe w skład którego wchodzi odgórnie ustalony lub personalizowany na podstawie Generatora Prezentów zestaw Towarów, wraz z ich dekoracyjnym zabezpieczeniem;
 7. Towar – rzecz znajdująca się w Boxie Prezentowym;
 8. Generator prezentów – narzędzie przy pomocy którego Klient może dokonać personalizacji Box’a prezentowego;
 9. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni urlopowych ogłoszonych na stronie głównej Serwisu;
 10. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane o zamówieniach Klienta. Konto Klienta zakładane jest opcjonalnie przy dokonywaniu zamówienia;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu pod adresem https://herobox.pl.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), określający zasady korzystania ze Sklepu.

§2 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://herobox.pl;
 2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę;
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem;
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania dostępu do urządzenia podłączonego do sieci Internetu, zaopatrzonego w przeglądarkę internetową z obsługą Javascript i plików Cookies;
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego https://herobox.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3 [Przedmiot i zakres działalności Sklepu]

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego https://herobox.pl jest sprzedaż boxów prezentowych.
 2. Klient ma możliwość zakupienia Produktu:
  1. korzystając z zakładki „gotowe boxy” gdzie prezentowane są gotowe Produkty ze sprecyzowaną zawartością,
  2. korzystając z Generatora Prezentów.

§4 [Zasady korzystania ze sklepu internetowego]

 1. Klient, dokonując Zamówienia w ramach Sklepu ma opcjonalną możliwość utworzenia Konta Klienta. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta Klienta;
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i do akceptacji ich treści przy składaniu Zamówienia;
 3. Warunkiem założenia Konta Klienta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności;
 4. Klient, który utworzył Konto Klienta ma dostęp do następujących funkcji:
  1. przeglądania historii swoich zamówień z podziałem na zrealizowane i oczekujące na realizację;
  2. edycji i aktualizacji swoich danych;
  3. zmiany hasła;
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem;
 6. Klient nie może podejmować działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na prawidłowe działanie Sklepu, w tym ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu; zamieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym; wprowadzać do Sklepu jako systemu informatycznego złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy czy pliki szpiegujące;
 7. Klient nie może wykorzystywać Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w szczególności rozsyłać wiadomości typu SPAM oraz prowadzić w ramach Sklepu jakiejkolwiek działalności reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz;
 8. Klient jest zobowiązany do podawania zgodnych z prawdą i stanem faktycznym danych i informacji podczas składania Zamówienia. Podanie rzetelnych danych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Zamówienia;
 9. Sklep internetowy https://herobox.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie składania Zamówienia lub zakładania Konta Klienta dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu;
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu;
 11. Każdy rejestrujący się lub dokonujący Zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie;
 12. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych Produktach i promocjach Sklepu oraz promujących Produkty partnerów Sprzedawcy przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§5 [Zasady dokonywania zakupów]

 1. Generator Prezentów, a także informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga zakładania Konta Klienta;
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka:
  1. za pomocą przycisku z miniaturką koszyka dla Produktów o odgórnie sprecyzowanych parametrach,
  2. zatwierdzając wszystkie kroki w Generatorze Prezentów, które skutkują dodaniem do koszyka personalizowanego Produktu;
 4. Zawierając umowę kupna sprzedaży przy pomocy Generatora Prezentów, Klient akceptuje, że zawartość Produktu będzie spersonalizowana przy użyciu następujących kryteriów podanych przez Klienta w kwestionariuszu:
  1. Cena,
  2. odbiorca prezentu i/lub relacje,
  3. wiek,
  4. płeć,
  5. okazja,
  6. cechy i/lub zainteresowania,
  7. dodatkowe personalizacje;
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera nazwę danego Produktu zależną od wybranych parametrów; łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy, dotyczące sposobu i terminu zapłaty, dotyczące sposobu i orientacyjnego terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę;
 6. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po naciśnięciu przycisku – „Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. Adres e-mail;
  3. Numer telefonu;
  4. NIP oraz nazwę firmy w przypadku firm;
  5. Dane adresowe do wysyłki;
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość na podany adres e-mail z podsumowaniem Zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji;
 8. Klient składa Zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”;
 9. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem Zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją;
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów pozbawionych wad;
 11. Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu Zamówienia. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości;
 12. W przypadku niedostępności Produktów bądź Towarów objętych Zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 13. W przypadku rezygnacji Klienta z zakupu, zapłacone środki pieniężne są zwracane bezzwłocznie, tj. w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych.

§6 [Płatności i dostawa]

 1. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego Zamówienia;
 2. Sklep udostępnia Klientowi następujące metody płatności:
   1. Bramkę płatności przelewy24,
   2. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

  Mastercard and Visa

  1. Płatność przelewem tradycyjnym
  2. za pobraniem;
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Dla klientów biznesowych, dostępna jest płatność poprzez przelew bankowy na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: dla płatności w Złotych polskich: tuta nr konta jak coś;
 6. Płatność uznawana jest przez Sprzedawcę za zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie Przelewy24, a w przypadku przelewu tradycyjnego z chwilą jej zaksięgowania na koncie bankowym, wymienionym w pkt. 3;
 7. Termin na wykonanie płatności przez Klienta wynosi 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Sklep;
 8. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, co potwierdzone zostaje wiadomością email;
 9. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej jakie firmy będą nas obsługiwać. Wiążące Klienta koszty wysyłki wyszczególnione są w podsumowaniu zamówienia, w polu „Wysyłka”;
 10. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
 11. Dostępne metody dostaw oraz ich koszty to:
  1. Paczkomaty InPost: 13,99 zł
  2. Kurier DPD: 15,99 zł
  3. Kurier DPD pobranie: 19,99 zł
 12. W przypadku zamówienia kilku Boxów Prezentowych, Sklep umieści je w przesyłce zbiorczej do wysyłki;
 13. O wysyłaniu Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Klient otrzyma także pocztą elektroniczną numer przesyłki;
 14. Dowód zakupu wysyłany jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres email Klienta podany podczas rejestracji.

§7 [Reklamacje]

 1. Podstawą prawną w zakresie reklamacji są przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105);
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt lub Towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu lub Towaru) z umową;
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@herobox.pl lub listem poleconym na adres: HEROBOX Ewa Rzepka, Wiejska 28, 34-124 Barwałd Dolny, NIP: 5512417579. W treści zgłoszenia należy wskazać:
  1. dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej;
  2. zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń;
  3. swoją propozycję co do sposobu rozwiązania sprawy;
 4. W przypadku złożenia reklamacji, która nie zawiera wyżej wyszczególnionych elementów, Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie;
 5. Jeśli Klient nie zgłosi woli otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pocztową, odpowiedź wysyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail;
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty prawidłowego zgłoszenia. Pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę;
 7. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

§8 [Odstąpienie od umowy]

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu na adres: HEROBOX Ewa Rzepka, Wiejska 28, 34-124 Barwałd Dolny, NIP: 5512417579 nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Odsyłany Produkt musi być kompletny oraz zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie;
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient;
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem;
 5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami;
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu;
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 8. Zwracany Produkt jak i Towar nie mogą nosić oznak użytkowania.

§9 [Postanowienia końcowe]

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta;
 3. Sprzedawca uprawniony jest do dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Doręczenie Klientowi zmienionego Regulaminu odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie internetowej Sklepu;
 4. Klient ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu;
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych zapisów;
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.